ALGEMENE VOORWAARDEN.

Hier vind je de algemene voorwaarden van Milou Dijkstra Fotografie. Mocht er iets niet duidelijk zijn, stuur me dan even een berichtje, dan kan ik dingen altijd even toelichten! Deze Algemene Voorwaarden zijn van April 2020. 

1. ALGEMEEN

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Milou Dijkstra Fotografie.  

1.2.     Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

1.3.     Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Milou Dijkstra Fotografie eenzijdig worden aangepast.

2. OPDRACHT/BOEKING

2.1.     Een reportage boeken kan via de website, per e-mail of telefonisch. Door het geven van een opdracht/ het boeken van een reportage en ondertekenen van de overeenkomst zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

2.2.     Tarieven vermeld op de website zijn inclusief btw en exclusief reiskosten, die bedragen €0,34 per km.

2.3.     Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Milou Dijkstra Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van de offerte dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de dienst.

2.4.     Milou Dijkstra Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

2.5.     Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de Milou Dijkstra Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Milou Dijkstra Fotografie is geretourneerd.

2.6.     Voor alle reportages geldt dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie. Uiteraard denkt Milou Dijkstra Fotografie met u mee. Let op dat de opdrachtgever ook een reserve locatie in gedachte houdt bij slecht weer. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van een specifieke locatie waarbij een vergunning, toestemming, toegangsprijzen, parkeerkosten e.d. vereist zijn, is de opdrachtgever hier verantwoordelijk voor. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van toegang.

 

3. LEVERING

3.1.     Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. De foto’s worden geselecteerd naar inzicht van Milou Dijkstra Fotografie. Zij is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Milou Dijkstra Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

3.2.     De foto’s worden aangeleverd in JPEG. Onder geen enkele mogelijkheid word het RAW bestand aangeleverd. Het is niet toegestaan de door Milou Dijkstra Fotografie aangeleverde foto’s zelf nog bij te snijden of te bewerken. De foto’s dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door Milou Dijkstra Fotografie, gebruikt te worden.

3.3.     Milou Dijkstra Fotografie is voor de levering van fotoproducten afhankelijk van de levering van derden. De termijn voor deze levering wordt in alle redelijkheid vastgesteld door de Milou Dijkstra Fotografie. De verzendkosten van de fotoproducten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Milou Dijkstra Fotografie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdruk indien deze door de opdrachtgever zelf wordt afgedrukt, zowel thuis als bij een bedrijf.

3.4.     U ontvangt binnen uiterlijk 20 werkdagen na toegang tot de preview selectie van de foto’s, waaruit u het aantal foto’s (inbegrepen in de reportage/het afgenomen pakket) kunt selecteren en eventueel meer kunt bijkopen. Na selectie en betaling van de factuur, ontvangt u de definitief bewerkte foto’s in twee formaten. In hoge resolutie, als JPG, zonder logo, voor eigen gebruik in de privésfeer. Daarnaast ontvangt u lage resolutie bestanden, als JPG met logo voor online gebruik.

3.5.     De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de foto’s en de daarbij horende back-up. Milou Dijkstra Fotografie bewaart de foto’s gedurende een periode van een jaar. Aan deze extra service kunnen geen rechten worden ontleend.  

3.6.     De foto’s worden verstuurd via Pixieset & WeTransfer naar de opdrachtgever. De daarbij horende voorwaarden van Pixieset & WeTransfer zijn daarbij van toepassing.

3.7.     Onbewerkte bestanden worden niet geleverd.

3.8.     Milou Dijkstra Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Milou Dijkstra Fotografie is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. U heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van uw eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

 

4. VERGOEDING

4.1.     De reportage is bevestigd wanneer de aanbetaling is voldaan en er schriftelijk akkoord is gegeven door middel van het ondertekenen van de overeenkomst. U gaat dan ook automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. De factuur ontvangt u bij de bevestigingsmail met alle informatie en gegevens.

4.2.     Na de reportage ontvangt u een factuur met het restbedrag samen met een preview. De rest van de foto’s wordt geleverd nadat het restbedrag is betaald.

4.3.     Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld buiten het geval van een tekortkoming, helaas niet mogelijk.

4.4.     Voor bijzondere data zoals feestdagen (bijvoorbeeld Pasen, Pinksteren, Kerst, Oud&Nieuw etc.) gelden tarieven met een toeslag van 150%.

 

5. ANNULERING

5.1.     Bij annulering van een Geboorte/ Just Born reportage langer dan 14 dagen voor de geplande reportage worden geen extra kosten in rekening gebracht en zal de aanbetaling, minus een onkostenvergoeding van 50 euro, worden teruggestort. Dit ter vergoeding van de werkzaamheden die Milou Dijkstra Fotografie reeds heeft verricht.

5.2.     Bij annulering van een Geboorte/Just Born reportage binnen 14 dagen voor de geplande reportage zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht maar wordt de aanbetaling niet teruggestort. Dit ter vergoeding van het geleden verlies van Milou Dijkstra Fotografie.

5.3.     Bij annulering voor Bruidsreportages binnen 6 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt er 50% van de reportagekosten in rekening gebracht. Bij een annulering binnen 3 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht.

5.4.     Bij annulering van ieder andere reportage geldt dat bij annulering binnen 48 uur voor de afgesproken datum/tijd 50% van de kosten in rekening wordt gebracht.

5.5.     In het geval dat Milou Dijkstra Fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht en u heeft niet gekozen voor een back-up fotograaf, dan heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

 

6. VERPLAATSEN VAN FOTOREPORTAGE

6.1.     Bij fotoreportages op een buitenlocatie wordt bij weersvoorspellingen met veel wind en/of regen in overleg een nieuwe datum gekozen. Uiterlijk 1 dag van te voren beslist de Milou Dijkstra Fotografie of de fotoreportage kan doorgaan op basis van de weersvoorspellingen en zal contact worden opgenomen met de opdrachtgever over deze beslissing.  

6.2.     Omdat de fotograaf afhankelijk is van natuurlijk licht, is het belangrijk dat het geen zeer bewolkte dag is wanneer de New Born fotoreportage plaatsvindt. Zeker wanneer uw huis/slaapkamer niet beschikt over grote ramen en witte/lichte wanden, is de behoefte aan genoeg goed daglicht groot. Zeer slechte weersvoorspellingen kunnen niet aan deze behoefte voldoen en vragen dan om het verplaatsen van de fotoreportage. In overleg met Milou Dijkstra Fotografie plant u dan op korte termijn een nieuwe datum.

 

7. FACTUUR EN BETALING

7.1.     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2.     Indien Milou Dijkstra Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 7.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

7.3.     Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Milou Dijkstra Fotografie ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

7.4.     Geen enkel gebruik van de foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van Milou Dijkstra Fotografie nog niet heeft voldaan.

 

8. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID

8.1.     Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de geleverde foto’s schriftelijk/per mail aan Milou Dijkstra Fotografie te worden medegedeeld. Milou Dijkstra Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren of te komen met een passende oplossing, die beide partijen ten goede komt.

8.2.     Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 8.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

8.3.     Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

8.4.     Milou Dijkstra Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon in het hoogwaardig segment. Milou Dijkstra Fotografie zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is Milou Dijkstra Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart, is iedere aansprakelijkheid van Milou Dijkstra Fotografie uitgesloten.

 

9. AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT

9.1.     Op alle foto’s van Milou Dijkstra Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Milou Dijkstra Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. Iedere toestemming voor publicatie of gebruik van foto’s  is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Milou Dijkstra Fotografie en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie, deze moet u op ieder verzoek van Milou Dijkstra Fotografie kunnen tonen.

9.2.     Het portretrecht ligt bij de geportretteerde. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geeft deze automatisch toestemming aan de fotograaf om de foto’s te mogen gebruiken voor publicatiedoeleinden voor website, sociale media, wedstrijden etc. promotiedoeleinden, wedstrijden etc. Milou Dijkstra Fotografie zal dit altijd per mail nog even schriftelijk ter bevestiging vragen als de opdrachtgever de foto’s heeft ontvangen en bekeken.

9.3.     Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Milou Dijkstra Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.

9.4.     Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

9.5.     Milou Dijkstra Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Milou Dijkstra Fotografie is niet verplicht dit te melden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan dient u dit schriftelijk (per mail) aan Milou Dijkstra Fotografie te laten weten.

9.6.     De website en alle content van de website zijn eigendom van Milou Dijkstra Fotografie. Deze mogen niet worden gedownload, gekopieerd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd, vermenigvuldigd of anders gebruikt worden zonder dat daar de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor gegeven is door Milou Dijkstra Fotografie.

 

10. FAILLISSEMENT / SURSEANCE

10.1. Zowel de Fotograaf als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

11. CADEAUBON

11.1. U kunt een Cadeaubon afnemen van Milou Dijkstra Fotografie voor een eigen te bepalen bedrag. De Cadeaubon dient vooraf betaald te worden en pas na ontvangst van de betaling zal de Cadeaubon per post of digitaal verstuurd worden.

11.2. De Cadeaubon is geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Dit is de datum die op de Cadeaubon vermeldt staat. Een eventuele fotoreportage die met de Cadeaubon geboekt wordt, dient voor deze vervaldatum plaats te vinden.

11.3. De originele Cadeaubon dient bij de fotoreportage ingeleverd te worden bij de fotograaf.

11.4. Een Cadeaubon is niet terug te ruilen in ontvangst voor geld terug. Bij besteding van een lager bedrag dan de waarde van de bon kunt u, op aanvraag, een nieuwe bon ontvangen voor het restbedrag. Deze behoudt echter de vervaldatum van de originele bon.

 

 

Milou Dijkstra Fotografie behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor vragen mailt u naar info@miloudijkstra.nl

 

– Deze Algemene Voorwaarden zijn van April 2020 –

 

TERUG NAAR MILOU DIJKSTRA FOTOGRAFIE

EEN FOTOREPORTAGE CADEAU GEVEN?!

Wil jij iemand een fotoreportage cadeau geven? Bestel dan via mij een cadeaubon zodat je iets tastbaars hebt om te geven! De cadeaubon is dan in te leveren bij Milou Dijkstra Fotografie voor een reportage naar keuze. Stuur mij even een berichtje via onderstaand contactformulier of Vertel wat jij cadeau wil geven en welk bedrag daarbij hoort. De bon krijg je thuisgestuurd, zodat je die zelf kan geven. Een cadeaubon is inwisselbaar tot een jaar na afgiftedatum. 

EEN FOTOREPORTAGE CADEAU GEVEN?!

Wil jij iemand een fotoreportage cadeau geven? Bestel dan via mij een cadeaubon zodat je iets tastbaars hebt om te geven! De cadeaubon is dan in te leveren bij Milou Dijkstra Fotografie voor een reportage naar keuze. Stuur mij even een berichtje via onderstaand contactformulier of Vertel wat jij cadeau wil geven en welk bedrag daarbij hoort. De bon krijg je thuisgestuurd, zodat je die zelf kan geven. Een cadeaubon is inwisselbaar tot een jaar na afgiftedatum. 

Let's CONNECT

STUUR MIJ EEN
BERICHTJE

Heb je een vraag, opmerking, spreekt mijn stijl jou aan of heb je een leuk verhaal te vertellen? Stuur me even een berichtje! Ik kijk ernaar uit jullie te leren kennen!

Scroll to Top