PRIVACYBELEID.

Hier vind je het privacy-beleid van Milou Dijkstra Fotografie. Mocht er iets niet duidelijk zijn, stuur me dan even een berichtje, dan kan ik dingen altijd even toelichten! Deze Privacy verklaring is van April 2020. 

CONTACTGEGEVENS

Milou Dijkstra Fotografie is een Eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Woonplaats:                       AMERSFOORT

KvK nr.:                                77696123

BTW nr.:                               NL003313363B31

Telefoonnummer:              +31(0)657710184

e-mailadres:                        info@miloudijkstra.nl

Website:                               www.miloudijkstra.nl

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Milou Dijkstra Fotografie persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Milou Dijkstra Fotografie respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website]. En draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Milou Dijkstra Fotografie. Wees je er dus van bewust dat Milou Dijkstra Fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Milou Dijkstra Fotografie.

PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR MILOU DIJKSTRA FOTOGRAFIE WORDEN VERWERKT

Milou Dijkstra Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website; bijvoorbeeld internetbrowser en apparaat type.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Milou Dijkstra Fotografie verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten. Deze gegevens zijn actief door jou aan haar verstrekt of jullie hebben hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven. Door het (met jouw van tevoren gegeven toestemming) online delen van bijvoorbeeld een foto van een reportage kan het zijn dat de volgende gegevens van jou bekend zullen worden:

Een foto zal echter nooit zonder overleg en toestemming van de betrokkenen op de foto online worden geplaatst!

 • Ras (bijvoorbeeld huidskleur)
 • Godsdienst of Levensovertuiging (bijvoorbeeld het dragen van specifieke hoofdbedekking of een aan religie gerelateerd boek dat de zien is in de boekenkast op de foto)
 • Afbeeldingen: voor het gebruik van Portfolio
 • gezondheid (bijvoorbeeld: zwangerschap, onlangs bevallen).
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Milou Dijkstra Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@miloudijkstra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Milou Dijkstra Fotografie kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van haar en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan haar hebt verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

DOEL

GRONDSLAG

1. Voor het afhandelen van jouw betaling, aflevering voor goederen en diensten.

Omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening van een overeenkomst

 

2. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening van een overeenkomst

 

3. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare

diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

 

4. Milou Dijkstra Fotografie verwerkt ook

persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht

zijn, (bijvoorbeeld gegevens voor belastingaangifte etc.)

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke

verplichting

 

5. Online Promotie, reclame (folder) of ander bedrijfsdrukwerk

dit betreft beeldmateriaal waarvan altijd van te voren aan de betrokkene(n) op de foto toestemming is gevraagd om (online) te mogen delen.

6. Milou Dijkstra Fotografie analyseert jouw gedrag op de website (cookies)

Omdat dit noodzakelijk is daarmee de website te kunnen verbeteren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Milou Dijkstra Fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker/stagiaire van Milou Dijkstra Fotografie) tussen zit. Milou Dijkstra Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: Google Analytics en haar websiteprovider voor het bijhouden van statistieken van haar website(s), om zodoende beter zicht te krijgen op de informatiebehoefte van bezoekers van haar website(s).)

HOELANG PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD

Milou Dijkstra Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Milou Dijkstra Fotografie hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
 • Afbeeldingen worden na afronding van een overeenkomst onbeperkt bewaard indien afbeeldingen gebruikt worden voor portfolio en naslagwerk.

PERSOONSGEGEVENS

TERMIJN

REDEN

Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer

Bewaartermijn van 1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ze eventuele gegevens

van jou terug kan vinden

E-mailadres

Zolang je ingeschreven staat

voor het ontvangen van mijn

nieuwsbrief

 

Zodat ze jou kan informeren of

contact met je kan opnemen

na het invullen van een online

contactformulier

Overige persoonsgegevens

die je actief verstrekt

Bewaartermijn van 1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ze eventuele gegevens

van jou terug kan vinden

Onbewerkt beeldmateriaal reportages.

Maximaal 2 maanden na afronding van de overeenkomst

 

Bewerkt beeldmateriaal reportages.

Onbeperkt (mits om verwijdering verzocht)

Voor portfolio en naslagwerk.

Beeldmateriaal waarvoor de klant toestemming heeft gegeven om (online) te mogen delen ter promotie van mijn activiteiten als fotograaf.

Onbeperkt (mits om verwijdering verzocht)

Voor portfolio en naslagwerk.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN/ANDEREN

Milou Dijkstra Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou (denk b.v. aan een back-up collega) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Milou Dijkstra Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Milou Dijkstra Fotografie alleen jouw persoonsgegevens aan andere derden indien dit noodzakelijk is voor de back-up uitvoering van geboortefotografie, dit doet ze alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

DERDE

CATEGORIE

DOEL DELEN

WELKE GEGEVENS

Accountant/Boekhouder

Verwerker

Om de BTW-aangifte

te doen

Inkoop- en

verkoopfacturen

Email- en websiteprovider Hostnet/Wordpress

Verwerker

Voor de website

en e-mails

N.A.W., Telefoonnummer, emailadres

 

Drukkerij

Verwerker

Voor het leveren van fotoalbums

Foto’s en eventuele N.A.W gegevens.

(Social) Media

Verwerker

Publicatie tijdschriften en website (blog)

Foto’s en eventuele N.A.W gegevens

Pixieset & WeTransfer

Verwerker

Publicatie Sneak Preview & Fotoreportage. 

Foto’s en emailadres

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Milou Dijkstra Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@miloudijkstra.nl.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Milou Dijkstra Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ze van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@miloudijkstra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Milou Dijkstra Fotografie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

INDIENEN KLACHT

Milou Dijkstra Fotografie wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Milou Dijkstra Fotografie niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Milou Dijkstra Fotografie behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor vragen mailt u naar info@miloudijkstra.nl

 

– Deze privacy- en cookieverklaring is van April 2020 – 

 

Let's CONNECT

STUUR MIJ EEN
BERICHTJE

Heb je een vraag, opmerking, spreekt mijn stijl jou aan of heb je een leuk verhaal te vertellen? Stuur me even een berichtje! Ik kijk ernaar uit jullie te leren kennen!

Scroll to Top